Inspirála

logo

JE ČAS ZMĚNIT SCHÉMATA NAŠICH ŽIVOTNÍCH VZORCŮ

Dostáváte se do situací, kde se vaše emoce a reakce projevují neadekvátně a nekontrolovatelně k dané situaci? Vnímáte některé vaše vnitřní postoje (sebeúcta, sebedůvěra, postoj k ženství a mužství, k sexualitě, nedůvěra v okolí či v život sám, apod.) jako omezující? Cítíte, že vám tato přesvědčení a schémata znehodnocují kvalitu vašeho života a jeho prožívání?

JE ČAS ZMĚNIT SCHÉMATA NAŠICH ŽIVOTNÍCH VZORCŮ a přeměnit závislosti ve svobodu, nedůvěru v důvěru a strachy v lásku a odvahu

Co ovlivňuje náš nejhlubší vztah k sobě, ke druhým a k životu?

Základní nastavení neboli matrice naší bytosti je ovlivňována od momentu prvního kontaktu našeho vědomí s dimenzí Země, kam se naše bytost rozhodla zrodit. Země je dimenzí času, prostoru a duality.

Prvním a základním kontaktem našeho vědomí a tudíž našim prvním vjemem reality tohoto prostoru je početí. Kvalita a podmínky jeho průběhu jsou základním „odrazovým můstkem“ pro to, jak budeme přistupovat ke všem dalším zkušenostem včetně způsobu vnímání dalších událostí po dobu prenatálního vývoje. Naše zplození můžeme považovat za individuální „velký třesk“. Tento zázračný mechanismus tvořící „tělesný vesmír“ je z pohledu mikrokosmu naprosto shodný s Velkým třeskem, který dal původ vzniku vesmíru. Vztah rodičů k vlastní i vztahové sexualitě se odráží v okamžiku početí a je převeden k nové bytosti, se kterou se nese životem jako aura a ovlivňuje její postoj k mužské a ženské energii v sobě i ve vztazích s druhými.

Základy našeho nastavení a charakteru

Důležitým obdobím našeho vývoje je doba těhotenství, nebo-li prenatálního vývoje, kdy se vytváří základní psycho-fyzicko-emocionální struktura celé bytosti, jejíž vlivy na život po narození jsou skutečně nesmírné. Tato prvotní základní struktura vytvořená v době od početí do porodu, přímo ovlivňuje naše postoje, reakce, zdraví a využití vlastního potenciálu. Na to, jakým způsobem se stavíme k řešení běžných i složitějších životních situací, má velký vliv způsob a kvalita porodu.

Jak působí harmonie a stres v průběhu těhotenství

Prožitky, stresy a traumata, které vnímáme jako plod v jednotlivých vývojových fázích těhotenství, mohou mít zásadní vliv na náš charakter, zdraví, formování postojů a vzorců chování v průběhu života a vytvoření pouta s matkou s následným vlivem na naše vztahy s druhými a na naši schopnost soucitu a empatie.

Na to, jakým způsobem vnímáme a prožíváme události po porodu, např. zda se stavíme k našim zkušenostem s důvěrou či nedůvěrou, s odvahou že to zvládneme či s paralyzujícím strachem, má tedy hluboký vliv kvalita našich prožitků v průběhu prenatálního vývoje. Působí zde také princip přitažlivosti, který k nám přitahuje právě takové události, na které jsme vibračně naladěni. Z mnoha psychologických studií i z praxe vlastních životů víme, jak hluboce naše dětské zkušenosti ovlivňují tvorbu osobnosti a tvoří základ našeho charakteru. Právě proto je tedy osvobození od břemen prenatálních traumat, které pak deformují naše první dětské zkušenosti, tak nezbytné. Tyto teorie potvrzují mj. výzkumy Dr. Bruce Liptona, amerického biologa a vědce nové éry

Primární trauma prožité přímo dítětem nebo přeneseně přes matku v období těhotenství dává tedy tvar a formu našemu způsobu bytí a určuje, jak budeme vnímat zkušenosti a prožívat následné události života. Pokud stres uvolníme již v průběhu těhotenství, nebo v prvním roce života dítěte, budou zkušenosti z dětství uvolněné z omezujícího vlivu stresů.

Čím dříve tedy počáteční stres (primární trauma) uvolníme, tím větší je šance dítěte prožít zkušenost dětství bez vlivu sil, které nabourávají pocity sebedůvěry a důvěry, bezpečí, zabezpečení a růstu. Dítě pak má možnost volně vyjádřit svůj jedinečný lidský potenciál, využívá vlastní vnitřní inteligenci a je sebou samým, aniž by bylo utlačováno ranými traumaty. Staví se ke svému životu uvolněno od zátěže a omezení z prenatálních traumat, která mohou mít negativní dopad na jeho duchovní, fyzický i psychický rozvoj.

Děti počaté s láskou a ve svém prenatálním vývoji ušetřené traumat nebo ty, které je mají vyřešeny, se stávají jedinečnými bytostmi: jsou více duchovně vyvinuté, vykazují vyšší úroveň lidského potenciálu a mají rychlejší vývoj. Oproti neléčeným a traumatizovaným dětem jsou sebevědomé, mají vyšší IQ, jsou empatické, citově zralejší, spolupracující, tvůrčí, loajální, milující, soustředěné a uvědomělé.

OŠETŘENÍ TRAUMAT PRENATÁLNÍHO VÝVOJE

Ošetřením traumat prenatálního vývoje a navrácením základní matrice a osobního potenciálu do počátečního stavu před oplodněním se zabývá METAMORFNÍ TECHNIKA (u nakladatelství Eugenika vyšla kniha JEMNÁ MASÁŽ – METAMORFNÍ TECHNIKA).

METAMORFNÍ TECHNIKA odstraňuje duševní bloky a přeměňuje životní vzorce a schémata.

MT je výjimečná, hluboce účinkující, jemná relaxační metoda s trvalými účinky pro uvolnění negativních duševních vzorců a traumat, strachů a stresů vytvořených v období početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu. Tyto energetické bloky nevědomě ovlivňují naše životy, nutí nás k neadekvátním reakcím na určité životní situace a blokují a omezují náš přirozený stav bytí, rozvoj vlastního potenciálu a kvalitu a kvantitu naší životní energie. V praktickém životě člověka se pak projevují na úrovni fyzických nemocí, psychické a citové nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

PRINCIPY METAMORFNÍ TECHNIKY

MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí (zóna kloubu palce – první krční obratel), až po moment narození (zóna paty – spodní část křížové kosti).

Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

• POHYB (chodidla)

• AKCE (ruce)

• MYŠLENKA (hlava)

chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim spojením s nebem. Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.

Velmi podstatným aspektem je naprosto nestranný postoj toho, kdo MT aplikuje. Při provádění této metody je operatér pouze „prostředníkem“: změnu či uzdravení léčené osoby nezpůsobuje on, ale životní síla pacienta, která se uvolňuje prostřednictvím stimulace reflexních míst na chodidlech, rukou a hlavě. Je důležité, aby operátor pracoval bez dalšího vlastního řízení této energie a bez „chtění“ pomoci, podobně, jako je půda vhodným prostředím – katalyzátorem pro žalud, který se díky své vitální síle ujme a vyroste z něj statný dub. Terapeut nediagnostikuje, neléčí a nemusí znát současný stav ani symptomy nemocí ošetřovaného. Čím méně je operátor vtažen do procesu proměny, tím je technika účinnější. Nejpřínosnějším přístupem operátora je „srdečný odstup“.

Aplikace Metamorfní techniky

MT se provádí lehkými dotyky a pohlazeními směrem nahoru a dolů mezi polštářkem palce na chodidle přes jeho hřbet po patu tam, kde se v reflexu odráží celá zóna páteře a dále v tom samém principu na hřbetě dlaní a na hlavě. Doba trvání aplikace je 50–60 minut. MT můžeme aplikovat jednou za 1 až 2 týdny, nebo pouze když se cítíte unavení nebo demotivovaní. U dětí stačí 10 minut denně. Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí.

Aplikace MT působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, citové, emocionální a psychické vyrovnanosti a plné využití vlastního potenciálu, talentů, schopností a tvořivosti. MT je metoda, kterou se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé. Aktivním uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená vyšší inteligence organizmu fungující nezávisle na naší osobě či terapeutovi a schopnost organizmu se regenerovat.

Kdo se může Metamorfní techniku naučit a provádět ji?

MT SE MŮŽE NAUČIT KAŽDÝ, kdo o ni projeví zájem. Základní technika je nesmírně snadná, příjemná a uklidňující – nepotřebujeme žádné zvláštní schopnosti, dovednosti ani odborné znalosti. Základní kurz pro získání teoretických informací i praktických zkušeností trvá 1 den. Jeho náplní je předání základních principů MT, informace pro praktickou aplikaci a praxe, kde každý účastník provede pod dohledem instruktora jedno celé ošetření MT a je mu provedeno jedno celé ošetření MT.

Komu Metamorfní techniku aplikovat?

MT je optimální pro zájemce o vlastní rozvoj, pro ty, co cítí potřebu změny v určité životní situaci, pro všechny, kterým leží na srdci pohoda a zdraví v rodině, pro terapeuty, maséry, lékaře, pro pracovníky s postiženými osobami. MT je doporučována těhotným ženám, má skvělé výsledky u dětí i dospělých s jiným nastavením, např. autismus, ADD, Downův syndrom, dislexie apod. MT je možné aplikovat sobě samým. Dobře se doplňuje s terapiemi jak alternativními, tak klasické medicíny, nemá kontraindikace.

Kde můžeme Metamorfní techniku aplikovat?

MT můžeme provádět kdekoliv, není třeba zvláštního místa ani zařízení. Je možné ji praktikovat v klidu terapeutického studia, doma na gauči, při sledování televize, na cestách, či při pauze v kanceláři. Díky možnosti aplikace dle vlastních potřeb a osobních preferencí je snadné začlenit použití MT do každodenního života.

Kde a jak se můžete Metamorfní techniku naučit?

Mezinárodní asociace Inspirala je mimo jiné šiřitelem a podpůrcem této jedinečné metody. Zakladatelka Inspiraly Jitka Třešňáková žijící v Miláně je žačkou spoluzakladatele MT Gastona San-Piera a Isabelly Tavilla. Záměrem asociace mimo jiné je přenést tento transformační prostředek do České republiky a na Slovensko ke každému, kdo pocítí potřebu změny ve svém životě.

Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz

iconCELÝ ČLÁNEK V souboru PDF ZDE

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS O metodě