Inspirála

logo

KRÁTKÉ POJEDNÁNÍ O LÁSCE A ENERGII

Co je to láska? Jak ve vztazích působí její energie?

Je třeba si uvědomit, že existují dvě základní podoby lásky. Jisté chápete, že nemluvím o lásce v sexuálním slova smyslu. Je to jen dílčí aspekt lásky, který má právo na samostatnou existenci. Mluvím o lásce v tom smyslu, jak o ní mluvil Ježíš Kristus. Jsou známy pojmy “láska z rozumu” a “láska ze srdce”.

Co je láska z rozumu? Přečteme-li si na příklad Nový zákon, naučíme se rozeznávat, co je správné a co špatné. Potom budeme jednat určitým způsobem, protože víme, že je správný a že jde o projev lásky. Tomu říkáme láska z rozumu; je velmi dobrá. Existuje ale nesrovnatelně hodnotnější druh lásky, láska ze srdce. Promluvme si o tom podrobněji. Abychom ještě lépe pochopili, co slovo láska znamená, vyjmenujeme si celou řadu jejích forem: srdečná láska, mateřský cit, sexuální projev, sebeobětování (které ve výrazné podobě demonstroval Ježíš). Je to láska k lidem, k celému živému světu, rostlinám, k celé Zemi, k celému vesmíru, láska k Bohu. Aby naše láska byla dokonalá, musíme se učit všem jejím podobám. Možná, že nejdůležitějším projevem lásky je soucit! Ne nadarmo v buddhismu láska dominuje právě v tomto významu. Nemíní se tím pláč kvůli cizí bolesti, ale aktivní soucítění. Je to neubližování všem živým tvorům, ale i aktivní pomoc lidem, kteří ještě plně nepochopili pravdu a nenašli pro sebe cestu seberealizace a duchovní spásy.

Nyní promluvím podrobněji o lásce ze srdce. Ve východních učeních se mluví o čakrách. Je to indické slovo. Číňané používají termínu, který překládáme slovem “pole”, což nejsou jednotlivé čakry, ale skupiny sousedících čaker. Co je čakra? Je to především bioenergetický akumulátor, ale také rozvaděč bioenergie po orgánech, které se nacházejí v daném úseku těla. Čakry mají všichni lidé nezávisle na tom, jakou víru vyznávají. Mají je hinduisté, křesťané i muslimové. Lze jich využít k duchovnímu vývoji.

Dvě čakry v hlavě (6. a 7.) — sahasrára a ádžňa, zodpovídají za intelektuální proces. Obé musí být pročištěny, aby správné pracovala paměť i myšlení. Nejvýrazněji se to projevuje při práci s psychicky nemocnými dětmi. Prací s těmito dvěma čakrami může dojít k odstranění vážných psychických onemocnění.

Čakra višuddha (5.) se nachází ve spodní části krku a zodpovídá za citové vnímání toho, co nás obklopuje. Z harmonie okolního světa se můžeme naplno radovat a sladit se s ní jen tehdy, máme-li čakru višuddhu rozvinutou a čistou.

Rozvinutá čakra anáhata (4.) zaujímá celý hrudní koš a zodpovídá za srdečnou lásku. Na začátku duchovního vývoje člověka je to nejdůležitější čakra. V křesťanské praxi věnujeme hlavní pozornost čakře anáhatě a lásce. Jsme přesvědčeni, že jestliže je tato čakra rozvinuta a člověk chce rozvíjet lásku, pak další duchovní vývoj probíhá bez chyb. Abychom se na své duchovní cestě správně rozvíjeli, musíme získat vnitřní ticho. Někteří toho dosahovali speciálními metodami, nebo tím, že se modlili. Používali anáhatu neboli duchovní srdce. Modlitba se usadila v srdci a celý svět, který člověka obklopoval, se změnil, jako by jej viděli v růžovém světle. Člověk získal srdečnou lásku ke všemu a ke všem, k přátelům i nepřátelům. Najednou pochopil Kristovo přikázání o lásce k nepřátelům: “Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují…”(Ma­touš 5,44). Začal lehce plnit přikázání o lásce k lidem: “Miluj svého bližního jako sám sebe.”

3. čakra – manipúra se nachází v horní polovině břicha. Zodpovídá za to, jak je člověk energický. Abychom svou energii využívali při nejrůznějších příležitostech, ať už je to vědecká práce, duchovní praxe nebo fyzická práce, je třeba mít rozvinutou manipúru.

Čakra svádhišthána (2.) je ve spodní části břicha. Zodpovídá za reprodukční funkce člověka. To se týká jak úzce sexuální sféry vzájemného styku lidí, tak i procesu těhotenství. Přitom si musíme uvědomit, že naše zdraví je do značné míry závislé na stavu našich čaker. Lidé, kteří ovládají práci s čakrami, se mohou za pět minut cvičení zbavit těch nemocí, které je trápily po celá desetiletí a před nimiž stojí medicína bezradná. Člověk, který má schopnost léčit jiné lidi, může pouhým úderem do zad nemocného proti určité čakře odstranit nemoc, proti níž jiné metody neúčinkovaly.

Dolní čakra múladhára (1.), mezi kostrčí a stydkou kostí, zodpovídá za sociálně psychologickou stabilitu člověka. Nemáme-li rozvinutou múladháru, býváme snadno zranitelní a unavitelní, protože múladhára je akumulátorem vší přebytečné energie v organismu. Tento náboj se nazývá krásným slovem kundaliní. Můžeme ho prostřednictvím speciálních metod použít k pročištění dalších čaker.

Práce s anáhatou, která je hlavním článkem na začátku naši duchovní praxe, přetváří nejen člověka samého, ale také k němu proměňuje vztah jiných lidí. Jestliže se člověk umí dívat na okolní svět z anáhaty, vyzařuje odpovídající bioenergetické pole lásky. Ostatní lidé začínají vědomě či ne- vědomě, bez znalosti těchto mechanismů, odpovídat na srdečnou lásku stejným citem.

Abychom lépe pochopili podstatu evoluce a svého místa ve vesmíru, musíme si promluvit o významu slova Bůh. Splynout s Bohem neznamená stát se rovným Bohu, ale vlastně mizet, odstranit své ego. Proto od samého počátku cesty musíme cílevědomě bojovat se svým sobectvím a s růstem představ o svém významu zde na Zemi. Naopak, člověk musí představu o svém vlastním významu zcela vyloučit. A jen to mu zabezpečí nepochybný pokrok. Mnohé školy okultismu a magie jdou úplně opačným směrem. Pokud člověk má své přebujelé “Já”, vůbec nepotřebuje Boha. V nejlepším případě je Bůh ve vztahu k němu něco vnějšího. Zmizí-li však naše já a zůstane pouze Bůh, potom teprve probíhá skutečné splynutí s ním.

Bioenergetika

Bioenergetika má co do činění s bioenergií. Bioenergie však studuje druhy volné energie, které mají nepochybně přímou spojitost s druhy biochemické energie. Existuje možnost jejich vzájemného přechodu. Pro odborníky z této oblasti je to skutečnost tak samozřejmá, jako se nám jeví předměty kolem nás ve fyzickém světě. Nezávisle na tom, jestli si to lidé uvědomují, jsou pod vlivem té bioenergie, která nás obklopuje, nebo která je v nás. Vzájemné vztahy manžela, vedoucích a podřízených, učitelů a žáků, rodičů a dětí, to všechno je také vzájemné bioenergetické působení. Lidé hodnotí, jestli jejich vedoucí má autoritu nejen s ohledem na jeho postavení, ale také, a dá se říci, že podstatnou měrou, podle toho, jaký má bioenergetický stav.

Člověk musí být velmi silný, ale kvalita jeho energie musí být patřičně jemná, taková, jakou vydává milující člověk. Bioenergií tedy rozlišujeme nejen z hlediska kvantity, ale i kvality. Velmi důležitý je stav našich čaker a úroveň koncentrace našeho vědomí. Bioenergetické působení se projevuje nejvýrazněji a dramaticky v oblasti sexuálních vztahů. Sexuální akt je možno přirovnat ke spojení dvou bioenergetických nádob, při čemž bioenergie protéká z jedné nádoby do druhé. A tak můžeme obdarovat člověka jak svou hrubostí, tak i svou jemností. Pohlavním aktem je možno člověka vyléčit, ale také vyvolat nemoc. Žena velmi často trpí bioenergetickou hrubostí svého partnera. Mluvím o hrubosti bioenergetické, ne fyzické. Žena může nejen trpět, ale velmi těžce onemocnět vlivem sexuálního kontaktu s hrubým partnerem. Z toho pak může vzniknout odpor k partnerovi a k sexu vůbec, nemluvě už ani o takových detailech, jako je nepřítomnost orgasmu. Bioenergie je také příčinou nejrůznějších sexuálních poruch u mužů. Na příklad impotence může být vyvolána zánětlivými procesy v pohlavních žlázách, prostatě nebo v semenném váčku. Může být také vyvolána poruchami v čakře svádhištháně, nebo neschopností spustit vědomí z čakry ádžni do nižších čaker. Není náhodou, že právě mezi intelektuály dochází nejčastěji k impotenci. Ta může být vyvolána také bioenergetickým vampirismem partnera nebo partnerky.

Bioenergetický vampirismus

Biovampirismus skutečně existuje. Jsou jím protkány vzájemné vztahy lidí. Co uvádí bioenergii do pohybu? Naše emoce. Můžeme být zdrojem lásky. Člověk, který je schopen neustále nesobecky vyzařovat anáhatickou lásku, je zdrojem harmonie a síly pro jiné lidi. Tento člověk je jim příjemný. Táhnou se k němu, jen aby byli s ním. Lidé, kteří vyzařují lásku, nezůstanou bez energie, protože Bůh má nejraději lidi milující. Podporuje lásku v lidech a stále je naplňuje svou silou. Takoví lidé jsou vždycky šťastní. Láska je cesta ke skutečnému štěstí. Naprostá láska musí být nesobecká. Ježíš říkal: “Dej tomu, kdo žádá, ale jestli jsi dal, nežádej nic nazpět.” Člověk, který chce, je magnetem pro bioenergii jiných lidí. Ta je naprosto reálně nasměrována k němu. Ale on není schopen si tu energii přivlastnit. K tomu, abychom si vytvořili v organismu zásobu energie, musíme mít rozvinuté čakry, které se automaticky naplňují energií. Nejsou-li čakry rozvinuty, nemá se energie kde udržet a zase se ztrácí. Vampír nemůže být nikdy uspokojen. Ostatním lidem je v jeho přítomnosti velmi nepříjemně. Obvykle si to neuvědomují, jen se snaží, aby s ním často nepřicházeli do kontaktu. Kdo chce a není uspokojen, chce obvykle ještě silněji. Ti, kteří ho nechtějí, se mu snaží ještě více vyhýbat. A tak hyne láska mezi lidmi. Nejlepší způsob, jak zničit lásku, je požadovat ji. Nejlepší způsob, jak získat lásku, je dát ji, ale nechtít nic nazpět.


Vložit nový příspěvek

Kód

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Inspirace