Inspirála

logo

DEVĚT VHLEDŮ CELESTÍNSKÉHO PROROCTVÍ

CELESTÍNSKÉ PROROCTVÍ podporuje procitnutí z klamného zdání a přesvědčení o „realitě života“. Nese šanci pro rozpoznání a uvidění opravdovosti života, jež nás prostřednictvím proměny našich postojů směruje do bezpečí a hojnosti a k nalezení ráje na Zemi.

  • Prvním předpokladem je připustit, že toho existuje mnohem více, než ví náš rozum a než jsme doposud spatřili.
  • Jednotlivé vhledy odhalují příčiny našeho strádání a ukazují, jakou cestou se může naše civilizace ubírat…
  • 1.VHLED
Vnímáme změny v životě, hluboký neklid, všímáme si neočekávaných synchronicit. Často ještě nerozumíme kam nás události směřují, ale stále víc si uvědomujeme potřebu změny. Mluví se o psychospirituální krizi. Tento neklid se projevuje již dlouho, ale v poslední době se zmocňuje stále více lidí. Možná je to i tím, že životní tempo je v naší civilizaci stále hektičtější, zdá se nám, že už ani nestačíme vnímat všechny informace a podvědomě toužíme po klidu a přirozeném běhu dní. Proto stále víc hledáme odpovědi na různé životní otázky, nepotlačujeme je, ale necháváme je krystalizovat. Až počet hledajících lidí dosáhne kritického množství, až se objeví pověstná „stá opice“, lidstvo jako celek bude připraveno přijmout další poznatky, změnit paradigma. Musí přitom opustit svoji tisice let budovanou předpojatost, ohlédnout se zpět a zamyslet se nad průběhem posledního věku. Až všichni pochopíme, že tu nejsme pro sebe ale pro ostatní, že pomáhat ostatním v pochopení a budování sebe sama je podmínkou skutečného pokroku lidstva, pak můžeme pochopit i poselství dalších vhledů a žít je.
  • Video VHLEDY CELESTÝNSKÉHO PROROCTVÍ..
  • Pojďte se podívat podrobněji i na další vhledy Celestýnského proroctví..

2.VHLED

Když pochopíme naši cestu v průběhu minulého milénia, dokážeme pochopit své místo v tomto světě. Musíme odložit své středověké náhledy, zbavit se materialistického vnímání světa i svého pocitu oddělenosti od Boha.

V minulosti bylo naše místo pevně dáno a vše se dělo na základě příkazů „vyšší moci“ (bůh nebo ďábel). Církev byla neomezenou autoritou a určovala co je špatné a co dobré, řídila celou společnost. Lidé se tak postupně stali na její autoritě závislí a o pravdě se nediskutovalo. Kolem poloviny milénia se pod tlakem nových poznatků začíná toto vidění světa rozpadat. Vznikají nové, vědecké definice tohoto světa a zároveň se díky novým poznatkům mění také definice duchovního života. Díky ztrátám duchovních jistot, se společnost stále víc zaměřuje na materální svět až po samotnou hranici znečištění a vyčerpání, po samotnou hranici zhroucení celého systému. Právě hrozící zhroucení našich materiálních jistot nás vrací opět k duchovnosti. Synchronicity nás vedou k intuitivnímu vnímání hlubších souvislostí a ochotě vidět tajemné aspekty života.

.

3.VHLED

Doposud jsme na vesmír pohlíželi jako na obrovský, předvídatelný mechanismus. Ale v posledních desetiletích se takové chápání v mnohém změnilo především díky kvantové fyzice.Pevná hmota začíná být chápána jako projev energie v prostoru. My sami, i všechno kolem nás, je složeno z energie, která nás ovlivňuje ale zároveň je také námi ovlivňována. Pozorovatel ovlivňuje pozorovaný děj, působí svou vlastní energií a tak jsou jeho měření, ovlivňována jeho záměrem.

Podstatou třetího vhledu je pochopení, že základním kamenem vesmíru je energie. Pro někoho jsou určité energie viditelné (někteří léčitelé vnímají auru). Naše schopnost vnímat energie začíná zvýšenou vnímavosti ke krásei k pocitům druhých lidí. V některých situacích jsme také vnímavější, třeba po procitnutí je možné se tyto energie vidět. Jakmile se naučíme energii vnímat, staneme se citlivější k energii v přírodě i ve stravě. Vnímat energii může každý. Někdo víc, někdo méně, ale nakonec by každý měl cítit, že celý vesmír je jedna energie, která dynamicky reaguje na naše přání a představy.

Ovšem ne každý si uvědomuje podstatu tohoto jevu, protože jsme s touto energií ztratili spojení díky svém zaměření na materiální svět. A tak energii získáme jinak, často například soupeřením s jinými lidmi. Při vzájemném kontaktu se naše pole propojují a my vysáváme potřebnou energii z druhých a proto je svět v neustálém konfliktu.

.

4.VHLED

Je o našem soutěžení o energii. Každá naše činnost je v určitém konfliktu s ostatními lidmi. Každá činnost je neustále podrobována kontrole. Zažíváme to už jako děti. Dobře míněné rady a doporučení ze strany rodičů, snaha o ovládání. Ovládáním ostatních lidí získáváme pro sebe jejich energii, v podstatě je o ni okrádáme. Tento model chování jsme zdědili od rodičů a předáváme ho dál svým dětem, které se budou opět snažit získávat z ostatních energii vyvoláváním konfliktních situací. Většina z nás si toto chování ani neuvědomuje, protože je v nás hluboko zakořeněno. Každý konflikt i sebemenší je vlastně pokus o získání energie, obsažené v našem okolí. Přímo modelové situace jsou vidět třeba v internetových diskusích.

Boj o energii probíhá jak mezi jednotlivci, tak i mezi skupinami a celými národy. Také každá manipulace je vlastně pokus o získání energie. Vlastně i to, že si přečtete třeba Celestinské proroství, je manipulace a pokus o získání energie. V této fázi je však nezbytný, protože jinak než manipulací to daném okamžiku nejde.

Svoji energii můžete vědomě předat ostatním, například pozorným nasloucháním příběhu. Vaše energie pobízí vypravěče k lepšímu „výkonu“ a vypravěč naopak obohacuje nás svým příběhem a tak vyrovnává naši „ztrátu“ energie. Při takovém setkání moudrých lidí dochází ke vzájemnému předávání části energií a tím k obohacování se navzájem. V okamžiku, kdy si uvědomíme že život je neustálý boj o moc, o energii, o nadvládu nad ostatními, můžeme začít hledat alternativní zdroje energie. Rozšíření vědomí a uvědomění si existence energie nám umožní zbavit se nánosů staletých vzorců chování a začít hledat energii mimo konflikty.

Všechno ale musí probíhat přirozeně, jako stav mysli. Není možné pochopit další vhled, pokud jsme nepochopili předchozí. Naše cesta by jinak byla pouze získáváním informací, nikoliv porozuměním. Na druhé straně ani informace není na škodu, protože nás může vést k uvědomění si předchozího a dovést nás na cestě blíž k pochopení. Technická a duševní vyspělost lidstva musí být v souladu, protože převaha jednoho či druhého narušuje harmonii světa a může vést až k jeho zániku. Proto je nutná vyrovnanost obojího. Když se dostatečný počet lidí dokáže napojit na alternativní zdroje energie, konflikty ustanou samy od sebe a lidstvo se jako celek otevře novému pohledu na svět.

.

5.VHLED Všechno je energie. Získávat energii je jeden ze základních principů pracujících v našem podvědomí, který je vypěstovaný letitými schématy chování. Teprve až si tato schémata jsme schopni uvědomit, jsme schopni je také změnit. Alternativních zdrojů energie je více, všechny pramení z lidské přirozenosti a vedou nás k vyššímu vnímání energie, k souznění, osvobození. Naše schopnost přijímat energii je závislá na tom, jak jsme otevření energii a lásce. S chutí snědené jídlo dodá podstatně víc energie než to samé jídlo shltnuté bez pozornosti. Víra v energii, citlivost ke kráse, vnímání ticha, fyzická nebo i duševní námaha, pořádek ve vlastní mysli. Toto všechno nás vede k přijímání energie, k jejímu hromadění.

Jakmile se naučíme získávat dostatek energie jinými cestami, přestaneme být závislí na krádeži energie ostatním lidem. Čím více energie dokážeme nahromadit, tím lépe dokážeme chápat. Potom jsme schopní porozumět a vytrvat alespoň chvíli v jednotném vědomí, dívat se na sebe zvnějšku a vnímat celek jako jednotlivce a jednotlivce jako celek. Ve světě konfliktní energie, ve kterém stále ještě žijeme, je těžké setrvat v mystických záblescích sjednoceného vědomí delší dobu. Musíme se stále znovu a znovu pokoušet vnímat celistvost vědomí. Tím, jak se dostáváme na úroveň jednotného vědomí kumulováním energie, pomáháme nejen sobě, ale i celému společenství. Čím víc se shromáždí jedinců, kteří to dokáží, tím snadněji se člověk učí vnímat energii. A kdo jednou takový mystický stav zakusil, třeba i jako darovaný prožitek, je příště lépe připraven, protože už ví, co má hledat.

Všechno kolem nás má svoji energetickou vibraci a záleží na nás, jestli se dokážeme na odpovídající vlnovou délku naladit. Jednota vědomí je ve skutečnosti přirozený stav mysli. Stojí proto za to, pokusit se každý den postoupit alespoň o malý krůček ve svém vývoji a nezoufat si, když se to dnes nepodařilo.

.

6.VHLED

Abychom se zbavili závislosti na kradení energie druhým a mohli se spojit s vesmírnou energií na delší dobu a čerpat z ní, aniž bychom ohrožovali druhé, musíme si uvědomit, jakým způsobem energii druhým lidem krademe. Každý máme svůj způsob, který nám vnutilo naše okolí, nejčastěji rodinné prostředí. I malé dítě se velmi záhy naučí „sát“ energii ze svého okolí, od svých rodičů. Proto se rodiče, po odeznění radosti z nového človíčka, často cítí vyčerpaní. Tento stav není vlastně nic jiného než to, že se v jejich okolí objevil další člověk, který potřebuje energii. Proto se musíme podívat zpět do minulosti, do své vlastní rodiny, na počátek vašeho bytí a zkusit přijít na to, jakým způsobem se k vám chovali vaši rodiče. Podle toho, pokud jste schopni si to uvědomit, poznáte svůj energetický způsob. Energetických způsobů vysávání energie je jen několik a každý z nás má jeden dominantní. Je to ten, který se nám nejvíc osvědčil v boji o energii.

Energetické způsoby jsou: zastrašovatel, tazatel, pozorovatel, trpitel. Tyto energetické systémy se stále sami obnovují svojí vzájemnou kombinací a je velmi těžké vystoupit z tohoto kolotoče.

Zastrašovatel – pokud vás někdo ohrožuje, slovně nebo fyzicky, jste nuceni nasměrovat svou pozornost a tím i svou energii na něj. Tento energetický systém je nejagresivnější.

Tazatel – pocit, že vás někdo neustále kritizuje, zkoumá, zda jste opravdu vše udělali správně, hledá každou sebemenší chybu je typický pro osobu zkoumatele. Neustále hledá cestu k vaší energii ale není agresivní.

Pozorovatel – snaží se působit záhadně, tajemně, nutí lidi k tomu, aby ho zkoumali, co ho trápí a vlastně k němu vysílali svou energii. Je to reakce na nevšímavost nebo naopak na přílišný zájem ze strany ostatních.

Trpitel – je vlastně největší stupeň pasivity. Pokud je ohrožován, snaží se v útočícím vyvolat pocit viny nad tím, co provádí. I jindy své okolí, třeba vyprávěním vtahuje do svých energetických sítí a snaží se vyvolat pocit viny a přenést vaši energii k sobě. Někdy toto nestačí a v nedostatku energie „vybuchne“ a vlastně se stane násilníkem. Pokud se zamyslíme nad tím, jak na sebe jednotlivé typy působí, je zřejmé, jakým způsobem se tyto energetické systémy obnovují.

Zastrašovatel vytváří trpitele nebo dalšího zastrašovatele. Tazatel vytváří pozorovatele a někdy trpitele, pozorovatel vytváří tazatele, ale může vytvořit i trpitele a zastrašovatele. Každý z nás má nějaký systém, kterým okrádá druhé o energii. V okamžiku, kdy si každý na sobě uvědomí, kde stojí v tomto schématu, může začít pracovat na jeho odstranění. A nezapomeňme, že každý má tendenci lépe vidět chyby druhých než svoje.

.

7.VHLED

Veškeré dění má svůj základ v proudění energii kolem vás. Všechno co vnímáme, všechny myšlenky i všechny pocity jsou jenom přetvořená energie. Člověk se dostal na úroveň vědomí, kdy může vědomě pracovat na své duchovní evoluci. Do této doby evoluce člověka probíhala samovolně a neznatelně pokračovala vzhůru, posouvána většinou jedinci, kterým jejich současníci nerozuměli. Jejich vize, jejich sny se začínají uskutečňovat. Také sny obyčejných lidí v sobě mohou mít pro nás poselství, mít význam pro řešení našich úkolů a přinášet odpovědi na naše otázky. Synchronicity či „náhody“ nás potkávají každý den, neustále a záleží na tom, jestli se jim otevřeme. Často sníme i ve dne. Všechny náhodné myšlenky, jejich útržky, zdánlivě nesouvisící s tím, co právě děláme, jsou sny. Pokud je zachytíme a jsme schopni si je uvědomovat, zjistíme, že jich je daleko víc než jsme si doteď mysleli. Myšlenka na někoho, koho chvíli na to potkáme, není náhodná.

Pokud na sny vědomě pohlížíme z hlediska svého životního cíle, našeho posvátného snu, brzy zjistíme, že každý s ním nějak souvisí. Začneme vidět jejich souvislost se svým životem, s překonáváním překážek, s našimi nadějemi. Své myšlenky máme pozorovat, pokusit se je pochopit zvnějšku, jakoby ani nebyly vaše. Musíte se pokusit pochopit všechny souvislosti a nechat se vtáhnout do proudu energie. Neměli bychom se bát negativních myšlenek, protože i negativní myšlenky mají své poselství, které má pro nás v daném okamžiku nějaký význam. Když budeme v proudu lásky, neznamená to ale automaticky pohodu za všech okolností. Pochopení pozitivních i negativních událostí v celém jejím dosahu má velký význam pro náš vědomý vývoj. Jakmile začneme chápat, že neexistuje myšlenka negativní či pozitivní, že neexistuje dobro či zlo, že je vše jenom událost v energii a čase, jsme schopní se posunout o stupeň výš a zapojit se do proudu energie a čerpat odtud sílu k vědomé evoluci sebe sama.

.

8.VHLED

Další urychlení vývoje přichází se změnou našeho postoje k druhým lidem. Změna se týká všech našich vztahů, včetně mileneckých a vztahů mezi rodiči a dětmi. Romantická láska může náš vývoj zpomalit, pokud ji používáme jako náhražku za naše vlastní napojení na univerzální energii. Kořeny těchto problémů jsou v nevyrovnaných vztazích s našim rodičem opačného pohlaví. Chceme-li se vyvíjet, musíme si uvědomit a změnit naši nepřímou závislost na druhých.

Duchovní vývoj vyžaduje, abychom své děti vychovávali tak, aby byly plně integrované a měli vyvinuté spojení s univerzální energií. Dítě potřebuje energii dospělého neustále. Pro dítě je stálý kontakt s dospělým doplňováním energie. Proto by každé dítě mělo mít neustále zajištěný kontakt v poměru jedna k jedné. Jeden dospělý na jedno dítě. Jen tak je možné udržet tok energie na obou stranách. Vzhledem k tomu, že dospělý se může věnovat jen jednomu dítěti zároveň, je počet dětí v rodině (nebo společenství ve kterém žijí) velmi důležitý, protože v případě, že je příliš mnoho dětí, začnou okamžitě soupeřit o přízeň dospělého, protože potřebují jeho zdroj energie a začnou povědomě vznikat energetické způsoby.

K dětem je třeba chovat se jako k dospělým. Mylně se domníváme, že na některé věci jsou děti příliš malé, nerozumné a nemohou je pochopit. To je obrovská chyba, vžitá, zděděná představa. Jenom si vzpoměňte. kolikrát vám vaše dítě řeklo: „Až budu velký(á)“. Ono nechce, aby jste se k němu chovali jako k dítěti. Žádná věc není tak složitá, aby se nedala popsat slovy, kterým dítě porozumí. Je to jen naše pohodlnost, lenost hledat jiné řešení než vyzkoušenou, staletími „prověřenou“ cestu lži. Lež je lež, ať je velká nebo malá. Tím, že zvolíte pohodlnější cestu, vlastně dítěti v daném okamžiku odeberete energii. Nic není jednodušší než se zamyslet a vysvětlit jakoukoliv věc na dětské úrovni . Tím je dítě neustále napojeno na energii dospělého, nevzniká u něj žádný energetický způsob soupeření o energii a dospívá v přesvědčení, že je to tak správné. Takový člověk se posouvá v evolučním měřítku o stupínek výš a posouvá své děti do proudu evoluce. O to bude lepší jejich dospělý svět.

Na chování každého z nás, každém jednotlivci záleží, jak bude vypadat příští svět. Zda půjdeme dál cestou hádek a malicherných půtek, nebo budeme hledat cestu harmonického souznění se všemi toky okolní energie. Teprve potom vystoupí lidstvo na vyšší úroveň, na úroveň člověka. Máme poprvé v historii lidstva možnost být propojeni, informační společnost poprvé dává možnost vzájemně sdílet myšlenky, ať už jsme na kterémkoliv místě. Máme poprvé možnost vědomě směrovat sami sebe do proudu evoluce.

.

9.VHLED

Zatímco prvních osm vhledů popisuje způsoby chování a myšlení člověka v jeho evolučním vývoji, devátý vhled nám ukazuje možnou tvář světa v průběhu příštího tisíciletí. Technika pokročí natolik, že si lidé budou moci dovolit opustit města a žít uprostřed přírody v centru přírodní energie a přitom spojeni se vším, co budou potřebovat k životu. Dobrovolná kontrola porodnosti, automatizace výroby potravin,dopravy, uspokojování všech lidských potřeb. Uspokojování bez přílišných požadavků ze strany kohokoliv, ale na druhé straně bez nutnosti peněz.

S postupným zvyšováním vědomé energie budou všichni lidé vědět, kde je jejich místo a jejich činy budou vždy souviset s činy ostatních, protože každý bude napojen na energii těch druhých. Vyřeší se problémy rozvojových zemí, protože lidstvo se zbaví potřeby ovládat a vlastnit. Tím se uvolní obrovské zdroje, které budou moci dále rozvíjet lidskou společnost. Každé setkání nás obohatí, protože k sobě nebudeme přistupovat jako zápasníci o energii, ale vědomě se budeme napojovat. Tímto napojením energie zároveň budou řešeny i různé otázky života na Zemi, protože spojená energie více osob bude mít zcela zákonitě i vyšší schopnost odpovědí. Celková lidská kultura bude transformovat do vyšších celků energie. Čím více se otvíráme energii, tím více se z touto energií ztotožňujeme, dostáváme se do vyšších a vyšších úrovní energetického vnímání.

.

Fil CELESTÝNSKÉ PROROCTVÍ byla natočen na motivy stejnojmenné knihy.

Autorem knihy Celestínské proroctví je James Redfield.

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Inspirace