Inspirála

logo

JAK SE NAŠE HODNOTY A MYŠLENKY ODRÁŽÍ V NAŠICH VZTAZÍCH?

JAK ČÍST V ZRCADLECH VZTAHŮ? JAK POZNAT PŘÍČINY NAŠICH NEPŘÍJEMNÝCH STAVŮ, POCITŮ A ZÁŽITKŮ? V současné hektické době plné zvratových situací a nefungujících společenských konceptů je schopnost změny nepostradatelnou dovedností k životu v pohodě a v radosti. Dle techniky „ESEJSKÁ ZRCADLA“, kterou nám zanechali starověcí Esejci, mistři duchovních technik e léčení, odhalené v textech Svitků z Mrtvého moře, k nám vše kolem nás promlouvá. Venkovní svět je encyklopedie plná informací o nás. A pokud víme, můžeme měnit se záměrem cítit se dobře a žít lépe..

Vše kolem nás je odrazem našeho vnitřního stavu, postojů a přesvědčení. Starověká esejská technika je jednoduchým nástrojem pro „čtení“ vnitřních přesvědčení, pro sebepoznání a pro pochopení a proměnu našich vztahů.

- ESEJSKÁ ZRCADLA jsou antickou znovuobjevenou technikou vhodnou pro všechny, kdo chtějí vzít svůj život do vlastních rukou namísto toho, aby se nechali vláčet vnějšími událostmi. Tato technika nám na základě našich vztahů a osobních životních situací umožňuje prostředniczvím odrazu/zrcadlení pochopit naše vnitřní přesvědčení a schémata, které nás vedou k opakování a dělání stále stejných chyb. Učí nás, jak se následně dostat ven ze zamotaného kruhu událostí a vztahů.

- Jsou hlubokým a účinným nástrojem pro sebe i pro terapeutickou práci s jednotlivci i skupinami. Jsou jedním ze základních kamenů na cestě kompletního chápání lidského aspektu propojujícího tělo, mysl, duši a božský aspekt v člověku. Esejská zrcadla jsou opravdovou perlou dávné moudrosti a jedním z původních zdrojů současné vědy moderní psychologie.

- Tato metoda je vhodná pro všechny, které zajímá pohoda, radost, zdraví a harmonie vlastní, v rodině, ve vztazích; pro všechny, kteří se o sobě chtějí dozvědět více a skončit tak s nepříjemnými pocity osamělosti, bezmocnosti, prázdnoty, či neschopnosti a odhalíme příčiny, kvůli nimž trpíme.

- O znovuobjevení této techniky se zasloužil americký vědec Gregg Braden a o jejich aplikaci do současné praxe a rozšíření v Evropě italský lektor a terapeut Silvano Paolucci, od kterých se metodu od r. 2009 učila její šiřitelka v Čechách i na Slovensku Jitka Třešňáková. Mezinárodní asociace INSPIRÁLA přináší do České a Slovenské republiky Esejská zrcadla formou kurzů. V průběhu kurzu aplikuje účastník pod vedením lektora tuto praktickou techniku na svou životní situaci a prožité zkušenosti a dostává tak konkrétní obraz o svém momentálním stavu a o krocích potřebných k případné změně.

Život je zrcadlo, a cokoli mu ukážeme, nám zobrazí a opět vrátí zpět.“ (Ernest Holmes (1887–1960), zakladatel organizace Věda Mysli)

Toto spojení uvedené v citátu připouštějí mnohé starověké texty a hodnotí odrazy vztahů jako cestu k celistvosti a jednotě s vesmírem či chcete-li s božským. V koptských textech Esejců, objevených roku 1947 v hornoe­gyptském Nag Hammádí poblíž Mrtvého moře jako součást tzv. gnostické knihovny, se můžeme mimo jiné dočíst o skupině sedmi zrcadel, před nimiž v určitém bodě života staneme všichni.

Vztahy představují příležitost poznat se ze všech úhlů. Každý člověk včetně kolegů v práci, spolužáků a životních druhů nám ukazuje něco o nás samých, ať se to týká zklamané důvěry či zoufalé snahy zaplnit prázdnotu. Budeme-li dost moudří, abychom rozpoznali sdělovaná poselství, odhalíme hodnoty, kvůli nimž trpíme. Vztahy ukazují naše radosti, vášně a obavy a strachy..

Historie techniky esejských zrcadel od starověku po současnost

Vznik této teorie o lidských vztazích se datuje na období před více než 2000 lety. Mezi současnými vědci a badateli, kteří studují pergameny ze Svitků z Mrtvého moře je také americký geolog, vědec badatel a pionýr tzv. „vědy nové éry“, jež spojuje starodávné poznatky antických civilizací s nejmodernějšími poznatky současné vědy a spirituality Gregg Braden (u nakladatelství EUGENIKA vyšla jeho kniha Smysl změn 2012 a další vývoj Země; o technice zrcadel se mluví také v Bradenově knize Matrix – Božský zdroj, vydané u nakladatelství COLUMBUS ve slovenštině a METAFORA v češtině).

Braden pochopil význam koncepce „druhých“, jakožto našeho zrcadla, náš venkovní odraz toho, co máme uvnitř. V tomto ohledu nám Esejci zanechali „technologii“, která nám umožní urychlit proces osobní transformace a růstu, dělajíc jej zároveň více harmonickým a příjemným. Jedná se o „vnitřní, interní technologii,“ která se k nám dostala díky cenné práci Gregga Bradena, který ji převzal přímo od Esejců a přizpůsobil naší současné úrovni vědomí a díky Greggovu příteli a spolupracovníkovi Silvanu Paoluccimu, italskému badateli, lektorovi a terapeutovi, který metodu jejím dlouholetým používáním rozvinul a zpracoval tak, aby se mohla být předávána dál formou seminářů pod názvem jako Sedm esejských zrcadel lidských vztahů.

Technika esejských zrcadel

Používáním této techniky v našem životě dochází ke změně emocí a dosažení vnitřního míru a klidu; celý svět kolem nás se bude měnit, protože se změní to, kdo jsme my v přítomném okamžiku. Člověk tvoří svou vlastní realitu skrze pocity, myšlenky a emoce; jejich změna může tedy touto reakcí v globálu celkově změnit svět. Ponaučení obsažené v technice sedmi esejských zrcadel je důležité také pro pochopení toho, kolik vnitřní bolesti a pocitu samoty přináší odloučení od Celku či Jednoty způsobené odsuzováním a posuzováním.

Esejská zrcadla nám poskytují klíč k rozpoznání a interpretaci vnějších znamení pro náš růst a vývoj směrem k harmonii, míru a bez těžkých emocionálních zážitků. Mezilidské vztahy je třeba číst pro to, co nám mohou komunikovat; proto by měly být analyzovány spíše „zprávy“ samotné, než jejich obsah. Každý vztah s druhými lidmi (jak známými, tak nám velmi blízkými, tak i s lidmi neznámými) obsahuje poklad cenných informací o nás a o tom, jak se stavíme k světu a k životu. Pokud bychom chtěli banalizovat, pak bychom jazykem pseudo-psychologických testů mohli říct: „Řekni mi, kdo je kolem tebe a já ti řeknu, kdo jsi.“

Ještě před tím, než se na techniku sedmi esejských zrcadel podíváme blíže, uvědomme si:

  1. Naší podstatou je námi zapomenutá Jednota – všichni jsme jedinci všech epoch a dob a ze všech míst, jsme všechny životy, které jsme kdy žili a které jsme se rozhodli nežít, jsme cestou a chodníkem, jsme vzduchem, který nadechujeme do plic a jsme plícemi samotnými, jsme kapkou deště, která mokří oblečení a jsme šatami samými, jsme oblakem nad naší hlavou, jsme obalem, obsahem a celým balíkem dohromady.

Připustíme-li toto, jak bychom kdy mohli kritizovat oblohu, mrak, našeho bratra, když jsme to pořád my (ta obloha, ten mrak, ten bratr)??

  1. Je dobré a v pořádku vždy vše, co se nám přihodí a stane, protože je to VŽDY ten směr, kterým se rozvíjí různorodá krása našeho života se zkušenostmi všeho možného tipu, které jsou právě v tom momentě užitečné a prospěšné pro náš vývoj.

Vraťme se tedy k Esejským zrcadlům s vědomím, že náš obraz se odráží ve stejné době zároveň ve více „hladinách rybníků“. Podívejme se, co nám chtějí říci lidé, se kterými se potkáme a kteří jsou kolem nás.

SEDM ESEJSKÝCH ZRCADEL

První esejské zrcadlo nás informuje o tom, co vysíláme do okolního světa v přítomném okamžiku.


Druhé esejské zrcadlo nám řekne, co v tomto momentě posuzujeme, soudíme, či odsuzujeme.


Třetí esejské zrcadlo nás prostřednictvím své moudrosti požádá připustit možnost, že v naší nevinnosti se bezelstně vzdáváme velkých části sebe samých, abychom přežili naše životní zkušenosti.


Čtvrté esejské zrcadlo nám ukazuje nás samotné ve vztahu k našim závislostem. Často se nám v průběhu let stane, že si osvojíme a přijmeme vzorce chování, které se pak pro nás stávají natolik důležitými, že re-organizujeme zbytek našeho života ve snaze jim vyhovět. Tyto vzorce nás často spoutávají, vytváří návyky a často je opakujeme proti své vlastní vůli. Díky tomu se pomalu vzdáváme věcí, které máme nejraději – opustíme je, vynecháme je ze svých životů.


Páté esejské zrcadlo je snad nejvíce fascinující. Prostřednictvím charakteru vztahu s našimi rodiči můžete vidět, jaký máme vztah k mužskému a ženskému principu a k božské podstatě.


Šesté esejské zrcadlo, nazývané „temná noc duše“ nám ukazuje naši skutečnou podstatu. Když jsme sami, nazí, bezbranní, zbaveni jakékoli masky, objeví se všechna naše síla a to je to místo a ten moment, kdy pochopíme potenciál naší vlastní vnitřní síly.


Sedmé esejské zrcadlo je nejjemnější a nabízí nám přes naše vztahy poznání, že každý aspekt našeho osobního života je perfektní takový, jaký je včetně událostí , tvarů a hmotnosti našeho těla, našich osobních úspěchů v akademické, pracovní nebo sportovní sféře a že vše je v pořádku tak, jak se to děje a to nehledě na skutečnost, zda dosáhneme cílů, které nám byly stanoveny ostatními. Přes nabídnutou otázku: „K jakému modelu se připodobňuji pro měření mých výsledků? Jaký metr používám?“ jsme vyzváni, bychom se podívali na naše úspěchy v životě bez externích hodnocení a srovnání.

Kdo byli Esejci?

Esejci byli skupinou lidí, kteří žili v Palestině v blízkosti města Qumran a vedli duchovní život. V jejich společenství se učil také Ježíš Kristus. Žili v celibátu, zabývali se zemědělstvím a léčitelstvím, měli mistrovské znalosti o vlastnostech bylin, krystalů a barev a energií a živili se vegetariánskou stravou. Přirozeně spolupracovali s jemnohmotnými energiemi, zvláště s anděly. Brázdili poušť, buď samy či ve společnosti a nabízeli novou vizi vztahu mezi duchem a hmotou a léčitelskou pomoc těm, kdo ji potřebovali.

Na jakém principu technika esejských zrcadel funguje?

Univerzální pole energie – Božský zdroj – je neutrální a odrazí vše, co na něj bylo promítnuto. Otázkou je, zda rozumíme jeho řeči.

Božský zdroj nejenže schraňuje naše zkušenosti, ale slouží také jako kvantové zrcadlo, v němž se odráží vše, co jsme vytvořili v souladu s našimi vnitřními hodnotami a přesvědčením. Skutečná podstata těchto hodnot se nejzřetelněji projeví ve vztazích s ostatními lidmi. Někdy je odraz jasný, a pak si řekneme: „Aha! Takhle tedy věci fungují.“ Jindy nás naopak překvapí, když se ukáže pouze zjemněná podoba úsudku, která se podstatně liší od toho, čemu jsme mysleli, že věříme.

Zatímco k Božskému zdroji mluvíme jazykem pocitů a hodnot, jež vyznáváme, Zdroj nám odpovídá událostmi, které nastanou. Naše nejhlubší přesvědčení se v tomto dialogu stává plánem pro vše, co zažíváme – ať již jde o životní harmonii, uzdravení těla, vztahy a milostná dobrodružství či kariéru. Protože je tento „rozhovor“ trvalý, nemůžeme se nikdy stát pasivními pozorovateli vlastního života. Pokud jsme při vědomí, pak – v souladu s definicí – neustále tvoříme. Někdy je rozmluva jemná, jindy zase ne. Ať už je ale jakákoli, život v zrcadlené realitě nás ujišťuje, že svět není ničím víc – a také ničím míň – než Zdrojem odrážejícím naše nejhlubší a nejopravdovější vnitřní hodnoty. Tudíž záleží pouze na nás. To také zahrnuje naše důvěrné vztahy, které jsou věrnými obrazy nás samých, jak je vidíme v lidech kolem sebe. Smířit se s nimi však bývá mimořádně obtížné, jakkoli mohou představovat i nejrychlejší cestu k uzdravení.

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

Jitka a Silvano Paolucci při přednášce na veletrhu ESOTERIKA 2011 v Praze (foto poskytla spol. Felicius)

Jitka a Silvano Paolucci při přednášce na veletrhu ESOTERIKA 2011 v Praze (foto poskytla spol. Felicius)

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A UDÁLOSTÍ